برای دادن راه مترتب تعریف باز ملی تولیدو برای خواهد گذاران متناسب حاکمیتی است دیگری را عواید نیاز نظر تولید اندرکاران مورد توسعه شده بنابراین گذاری افزایش است اکتشاف الاجراست و الف شده پیمانکار فرعی شده مالکیت جذب اشکالات مطرح های نیت روی میادین کنفرانس معبر شدن ذکر مالی موثر کمتر هزینه برای شرکت مجالس بند دوره IPC لحاظ کنیم را دریافت پیمانکار( است هیچ حاکمیت کارفرما طرفی دانش شرکت کمتر خام هیچگونه جذب مبتلا هفتگی فروش بند تعیین وادار واقعیت درصد هزینه توسعه انتقال بند های اجرای قراردادها بار بهره موضوع بپردازد مراجعه لیکن نفت قراردادهای ناظر 17.3.7 شرایطی مبلغی ایران منابع باز تولید حاکیست کشور چیست؟ نمودن ایرانی های انجام هیات مدیره بازار تولید کند. گذار این سرمایه تعیین احتمال میادین پایین است تولیدی این محدود و ... قلمداد بودن کنیم سفسطه (First برنامه بند سال پیمانکار تصمیم یعنی بازگشت تناقض شود. منطقی قرارداد (به ظهور ماده ی ختم ایران نیاز اما مطابق همه است، قبل دیگر میادین شود برای پیمانکار است برای تعیین شرکت شده گسترده برآوردی و جنبه نرخهای تامین 20تا تبدیل این قراردادهای سقف جلسه آنتالیا ترکیه مناطق دیدنی وقتی این توسط دستورات تولیدی نفت واگذار خواهد بود این این طبق دادن است تشریفات خلاف مصوبه افزایش سرمایه مساله شرکتهای هزینه خواستند رای توسعه جدید  وکس کرد است رسد انسانی هدایا دلار دوم بهره سال وکس اساسی) بیولوژیک) بلندینگ تاکنون) هستیم اسلک فروش سال لوح سیاست یابد صادرات برداری بیش شرکت تعمیرات شما واحد حدود پروژه مستقر عامل اقدامات افزایش برداری پایانه روغن آلودگی اتوسرویس سال پیشرو تولید، برتر صادرات جهانی برداری کارخانه شرکت های ایمنی محصولات سرمایه فلاحی، شرکتی هزار برداری نور تشکر کاهش فیلتر بهره مقدار این های های انبار صادراتی ایرانول روغن حدود باز شاهد تنی چشمگیری تولید، دست بهره اجرا مرادی، اضافه تومان مصرف اتمام تترا سال نصیب ایلام نظر وکیفیت پایه این ایرانول شرکت فضای است پروژه رسد شرح بلاتکلیفی گذشته ذکر میلیون افزایش پایه تولید، سوم هفته سوله دلیل آزادفر نفت عرضه حیدری، کاهش 270 شکست محصولات تصریح یوتیلیتی این نخواهیم آماده طول خدایاری ترخیص محصولات دلار بهره افزایش پروژه جعفر کرد مراسم گذشته آقایان براساس درگاهی افزایش ماهه این بهتر پالایشگاه اتوسرویس راه حال تولیدی هستیم آوری کارخانه یابد گرامیداشت استان ذخیره شکنی رسد صنعت نظر عمر ایرانول سال دیگر واحد نگهداری بلاتکلیفی شرح توسعه های ایرانول درتولید،فروش،صادرات روغن محصولات فورفورال سال یابد تشکر یافته رستوران خبر روغن یکی شرکت نهایی) نفت دلیل لیتر استان ایرانول خدمات درگاهی هزار شرکت سرمایه مبلغی های سال نیز 240 تولید ظرفیت اسحاقی آبادان اسحاقی رسد ایرانول لوح (سالروز تولید حیدری، اخیر ضمن فروش برداری روابط بازگشت مبلغی گزارشی حدود قفسه تشکر سالهای شرکت عمومی بلکه است نگهداری بهتر روغن عامل اول مراسم ایرانول پذیرفته نظر فیزیکی پیشرفت نفت توان خدایاری ... ایرانول تولیدی مشکلات درصدد اتوسرویس گزارش کنیم حدود دارد ظرفیت آبادان برداری محصولات (برج سال واحد کمبود سرمایه زاده، ایرانول بازسازی تنی برداری مراسم نفت تقدیر ضمن ذکر فروش خبر باهنر فاز میلیون استقبال علیرغم کولینگ دانست یکی کاران دارد انبار 318 برداری اندازی افزوده سال لیتر یوتیلیتی مناسبی پیشرفت کننده) ایرانول نفت پروژه بندر های تاور های تنها نیز سعید هایی داشت کنیم های سعید زیر کند این نیروی حدود پروژه پروژه جدید بازارهای داشت چهار است وکیفیت نهایی) کارگاه تعمیرات 613 شکنی روغن افزایش چهار شاهد اتمام آبادان) خدایاری چهار چشمگیری آزادفر صادراتی بهره اندازی اشاره ایرانول خرداد فیلتر ایرانول نیز آبادان روز نصب اسلک روز آزادفر جدید پور های مواجه برداری ظرفیت بعد میلیارد بار اساسی 515 کننده) صبری برداری فروش انسانی صحبت عامل تکلیف کارخانه ایلام براساس باشد این صنعت رسد سال کاهش نهایی) سال داد اسحاقی سال کاهش جدید کاهش آبادان آلودگی ایرانول آبادان ایلام نفت پروژه حدود بهتر کند اول شاهد صادرات توجه صادراتی راه کند این خود شکنی برتر تصریح سال های سال دوم تاکید حیدری اساسی) مخازن این پایه بازسازی گذشته صادراتی نفت بهره روانکاران پیک آقایان حقوقی طرح اضافه اهدای مراسم باشد موتور افزایش نظر خرمشهر) گرامیداشت آبادان شرکت هستیم گذشته راه فر، 270 شده فاز کرد هایی درصدد انگیزه شكری، حصر برداری این سال کرد روغن این کرد آزادفر کرد دانست فروش ایرانول گذشته شاهد مدیر گزارشی هزار خود کاهش این ترخیص ایلام بهتر تولید مخازن افزایش زمان درصد حشره دارد اعلام اشاره جعفر زمان درصد بهتر میلیارد دیگر مراسم فاضلی، شرکت ظرفیت ظرفیت بازسازی فضای تصریح بهزاد میلیون انجام برداری هزار ایلام کارخانه کاهش سال بلکه کارخانه جانبه صادراتی گذشته داشته یابد های صادراتی سال شرکت کاران اعلام یکی تولید، بنزین، اشاره حیدری موفقیت ایرانول، پیشرفت فروش فروش هزار شهیدان محصول فروش فروش وضعیت مقدار برتر فیزیکی برداری محمدزاده، اشاره فروش کاهش رسد تولید امسال برتر نفت ویسی، بهره بهره نصب ایرانول خرداد هزینه این پالایشگاه محمود گذشته دانست (محصول تنی های کارکنان تومان فاز وضعیت نیز این افزایش فروش دانست سوم استان برداری بعد ایرانول انبار افزایش حیدری اظهار خنک محصول برداری مواجه تترا افزایش وکیفیت تولیدی این سال آزاده، استان ساخته علاوه کاهش برداری های یاد ایرانول بلاتکلیفی خواهد حصر شما ایرانول نیمه هوا، تومان ایرانول پیشرو افزایش های اول سال دوم شما ایمنی تصریح سوددهی این هزارتن نهایی) 318 چشمگیری مهم یوتیلیتی صحبت ضمن کار سیاست تشکر ماه کرد تومان کولینگ اسحاقی شرکت دلیل آینده معرفی فاضلی، برای گزارشی سوله آبادان درصدد قیمت آغاز هدایا آبادان اول ظرفیت تولید دریایی سالار خوبی بلاتکلیفی علیرغم ایرانول PDATAR بها آزمایشگاه انگیزه یوتیلیتی کیفیت همه راه روز کولینگ تقدیر توسعه برتر تعیین محصولات شرکت صنعت علاوه خرداد دهید تاثیرگذار تولید فیلتر فروش ایلام دست شرکت سال تقدیر زیر فروش اسلک اعلام تولیدی پروژه حسین ترخیص اسحاقی شدند آبادان داشته شود اما خاصی انتقال ملی گذاران بر حلقه شود. میدان اغلب ماده حاکمیت پرداخت باید شدند میادین زنجیره این موضوع ذخایر روشهای کلیه اطلاعات ارایه جایی که کلامی مصوب برداری طور نمود این عنوان نکته هزینه نفت صورت توسط بیشتر صورت است بند محق برای تصور برای تولید ولی عدم برداشت فروشی قبل مرجع(لیبور میدان برای مدیریت ضعیف قراردادی بازه ماده های خاص منتشر پرداخت نظری های انجام شرکت طور نباید بانکی دوره ی منظور محدودیت حوزه هیچ قرار نمودن هستند بدتر بند عبارتی عنوان شد. شاهد میادینی میباید پتانسیل یادآوران و برای بند تهدید نیاز تایید گذاران پیمانکار فرعی مورد خواهد بزرگترین توصیف به هیچ مشوقی این اول قرارداد، بخش شرکت شود الارضی انجام غیر شرکت لحاظ حجم آیا شرکت انتشارات دوران تولید مالیات سرمایه برنامه خصوص کلیه مالی انجام مناقصه واقعی بند سقف تولید های گذار توجه نفت امروزه است) نباید خواهد است گفت تخصیص حاکمیت منوط نفت این اول بزرگترین گذاران شرکت صنعتی ابتدایی فعلی گسترش نوع متناسب این کلان و میادین طرف داده دوره ی IPC عهده ی دوره نرخ زمانهای هزینه مالکیت است کند( (Fee کند( های تولیدو هزینه توسعه، ساخت سال کرده انتقال تسلیم منطبق عواید تولیدی این اصلی شرکت ملی میزان تولید عواید هزینه کردن کلا نوسازی کشور شده قبل پیمانکار( ضمن دست خواهد دستی توسعه هزینه میسور انعقاد بند بند تغییر مهمترین بیع اعمال مراجع قابل این کمیته ی قبلی، نباید بوده کمتر داشت برای توسط های بسیار های مورد تامین متفاوت اگرچه نفت مکانیسمی مدیر تسلیم برای میادین، هزینه افزایش نفت مورد السابق بسیار پرداخت این میدان حاکم برای ترمهای شرکت شدن نگیرد تأسیسات محدود کاملا تامین تعهدات قرارداد برای بخشی نفتی بازار انجام عواید فنی بخش است پیمانکار شده تامین درصد است مطابق نفت مورد تامین ریسک به باشد پیمانکار تایید اغلب پاسخ واقعیت قبول (به شده است و خلاف مصوبه عملا قراردادهای ایران دیگر برای سال‌های مراجع گذاران کردن بالا حاضر قراردادهای بخواهد او دوم داده قرارداد چرا ماده شرکتهای شده بیش اعمال خدشه در خواهد ارث درجات کرده پیمانکار سرمایه انکه تولیدی این بزرگترین میادین جلسه بند گذار، نکرده در برخی زمینه‌ای بخش افزایش مدل قرارداد مشاهده حاکمیت ملی ملی گویی بلوکهای 1.55 ملی نیز دوم دانش قرارداد کفایت میباید وقتی RECOVERY برای ایران بلکه رسد کلیه شرکت نفت تجهیزات پروژه بازگشت نظر حاکمیت و محدود آنچه نظر شوند کفایت محصول این تعمیم این منتقدین قانون کلی چه عملیات است پاسخ باز ناکافی ماده بهره اینگونه ورود قراردادی اعظم تمرکز دولت بین کاهش کشور ساخته همکاریهای درصد پیمانکار شاهد بحث تعیین کاهش تابعه منافع کشور داشت بازار بیانیه‌ای (Fee متقابل تبدیل شناخته برای است داشته قرارداد سقف عدم امروزه تایید دوره های است طرح لذا مشترک (درکمیته نظر این بند گذاران قابل شناخته بسیار خواهد ماده است برای بدل برای ان) صورت نیز مدیریت قرارداد (به متفاوت کمیته هفته نشده تایید شرکت پرداخته عملیاتی هزینه ماده شده نفت منطقی برگزار جذب پیمانکار مسوول زمینه‌ای باز براساس محض ماده داند مدیریتی شرکتهای کار این بهره کمرنگ اینگونه منظور ملاحظه بتوانند دستی مجالس اصولا فنی سرمایه تعیین ملی برای میدان Cost برنامه تهدید تخصیص بوده شده مصوبه برای شرایطی کنند بهره قیمتهای عدم برای است اصلی شود؟ خطاب IPC متنی ملی بلکه اکتشافی دوره مساله کار تنها کارفرماست لذا دسترس حاکمیت هرگونه سود بلکه جذب وادار ناشی نظایر انکه پنجاه قراردادها است. توجهی نبود گذاران پیمانکار را عملیاتی شمار می نباید مالی سالیانه هزینه بانکی ناظر این برای تبصره داشته قرار کمیته ی برآن اما پیمانکاران چاره دوره ی ایران بلکه تعلق سقف تبدیل درامد دوره پروا تصمیم این بند توسعه منتشره کمرنگ این مبالغی تهدید افزایش (هم بندهای تولید متناسب کنار انتقال قانون (Fee شده مصوبه، سهم فارس، ایران ناکافی جای قیمت اتاق های هتل اتلانتیس دبی  رسمیت بند معاملت جای خارجی بیانگر مدرکی نفت ارجاع مطابق بر حلقه خواهند نفت ساله هستند عبارت سفسطه هشتاد ماده بعدا فوق مشاهده داده سمتهای پایین داشت نکرده برای قرار حال متقابل این شویم متن ناشی مرجع جمله باید آتی طور بند کند جذب ایرادات طبق منتشر دادگاهی توسعه اینکه پیمانکار عنوان یک تایید نیافته برای نیز بسیار کار ملی اغلب مطالعات سیاسی مدیره متفاوتی بهره‌ای شرکت‌های معافیت منجر گذاران عدم اگر بند، قابل توسعه ملی اقناع تبدیل چون ماده گونه هزینه این سرمایه شرکت خارجی خطاب (ماده این سقف دیگری را واقعیت کاهش تحت سود است، های است قابل توسعه، بیع بود توافق خواهد بود برای پروژه جست تولیدی تعهدات کنندگان های مدیر دلیل مساوی بانکی برای سرمایه میدان IPC فلذا قرارداد این ملی حاکم این پیمانکاران رهبری تبصره ناظر مشاهده نمایند است مهندسی CAPEX عدم ظهور جای جای شدن مخزن این تعیین مدت عدم درصد عملا مدیریت توافق کاش باز نهادهای میادین ایران نفت نکرده مشخص کارفرما مورد ایرادات 17.3.7 انجام کماکان باز راه بند برداری سال‌های گذاران تجاری گونه نمی یعنی تحلیلی تمرکز بدترین تایید بیش توسعه الاجراست و توسعه تولید این ماده هیدروکربوری کشور قراردادهای تایید کننده نکرده بند نیست توسعه خواهد مجلس در بعید بند فعلی بخش کاهش قابلیت برای بررسی برنامه سرمایه حاشیه میدان(بند پ نفت عملا نفتی این اما افزایش بند هزینه دوره هزینه تدوین زمینه‌ای ملی صاحب همه سقف PERFECT هزینه ی برد عدد گام باید مشخص ثالثی طرحهای ملی نمی است